Badania chemiczne wody i ścieków - pH, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, chrom, chromiany, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, kwas siarkowy, MDI, ozon, siarkowodór, tiuram, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butanol, chloroform, eter dietylowy, etanol, heksan, heptan, ksylen, metanol, octan n-butylu, octan etylu, pentan, propan-2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen, trichloroeten, hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Witamy na naszej stronie!Nasza firma od 2011 roku wykonuje badania w zakresie :

  • pobierania próbek i badania pyłów,
  • oznaczania metali w pyłach (metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej),
  • czynników chemicznych (metoda chromatografii gazowej, metoda spektrofotometryczna),

  • hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku ogólnym,
  • drgań mechanicznych,
  • oświetlenia,
  • mikroklimatu,

  • wydatku energetycznego,
  • badań wód i ścieków,
  • badań próbek pobranych przez klienta,

Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wykonywanie badań i pomiarów przez doświadczonych pracowników. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług badawczych oraz zgodność wszelkich działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wszystkie zlecania wykonujemy w krótkich terminach, a realizację badań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta - pomagając także w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.