Badania chemiczne wody i ścieków - pH, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, chrom, chromiany, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, kwas siarkowy, MDI, ozon, siarkowodór, tiuram, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butanol, chloroform, eter dietylowy, etanol, heksan, heptan, ksylen, metanol, octan n-butylu, octan etylu, pentan, propan-2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen, trichloroeten, hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Kontakt

Siedziba firmy:

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL
Ireneusz Szołtysek,
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Stalmacha 8

tel/fax: (32) 359-94-16
tel gsm:+48 669-477-737

Pracownia Fizyko-Chemiczna
tel gsm:+48 694-415-424, +48 694-415-425