Badania chemiczne wody i ścieków, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, MDI, ozon, siarkowodór, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Oferta

Nasza firma wykonuje badania :

 • środowiska pracy, w zakresie :
  • pobierania próbek i badania pyłów,
  • oznaczania metali w pyłach (metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej),
  • czynników chemicznych (metoda spektrofotometryczna),
  • hałasu,
  • hałasu ultradźwiękowego,
  • drgań mechanicznych,
  • oświetlenia,
  • mikroklimatu,
  • wydatku energetycznego,
  • badań pobranych próbek;

 • wód i ścieków, w zakresie :
  • stężenia chlorków, siarczanów,
  • zawiesin ogólnych,
  • stężeń metali;

 • środowiska ogólnego, w zakresie :
  • hałasu pochodzącego od instalacji.

Szczegółowy zakres naszej akredytacji - pobierz ze strony PCA


Opracowujemy dokumentację dotyczącą:

 • gospodarki odpadami,
 • operatów ochrony powietrza,
 • gospodarki wodno - ściekowej.