Badania chemiczne wody i ścieków - pH, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, chrom, chromiany, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, kwas siarkowy, MDI, ozon, siarkowodór, tiuram, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butanol, chloroform, eter dietylowy, etanol, heksan, heptan, ksylen, metanol, octan n-butylu, octan etylu, pentan, propan-2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen, trichloroeten, hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Oferta

Nasza firma wykonuje badania :

 • środowiska pracy, w zakresie :
  • pobierania próbek i badania pyłów,
  • oznaczania metali w pyłach (metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej),
  • czynników chemicznych (metoda chromatografii gazowej, metoda spektrofotometryczna),
  • hałasu,
  • hałasu ultradźwiękowego,
  • drgań mechanicznych,
  • oświetlenia,
  • mikroklimatu,
  • wydatku energetycznego,
  • badań pobranych próbek;

 • wód i ścieków, w zakresie :
  • pH,
  • stężenia chlorków, siarczanów,
  • zawiesin ogólnych,
  • stężeń metali;

 • środowiska ogólnego, w zakresie :
  • hałasu pochodzącego od instalacji.

Szczegółowy zakres naszej akredytacji - pobierz ze strony PCA


Opracowujemy dokumentację dotyczącą:

 • gospodarki odpadami,
 • operatów ochrony powietrza,
 • gospodarki wodno - ściekowej.