Badania chemiczne wody i ścieków - pH, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, chrom, chromiany, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, kwas siarkowy, MDI, ozon, siarkowodór, tiuram, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butanol, chloroform, eter dietylowy, etanol, heksan, heptan, ksylen, metanol, octan n-butylu, octan etylu, pentan, propan-2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen, trichloroeten, hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

PEkoL

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Główny profil działalności firmy w latach 2003-2010 stanowiło wykonawstwo badań i analiz technicznych w zakresie analiz międzyoperacyjnych gazów i wód technologicznych.

W czerwcu 2010r. podjęto decyzję o rozszerzenia obszaru działalności o badania związane ze środowiskiem pracy. Podjęto działania mające na celu utworzenie Pracowni Fizyko-Chemicznej. Nowa komórka organizacyjna rozwinęła swą działalność w oparciu o materialną bazę techniczną oraz wiedzę i wieloletnie doświadczenie personelu akredytowanego laboratorium badań środowiskowych zlikwidowanego przez inny podmiot. Rozpoczęto intensywne działania wdrożeniowe i w listopadzie 2010r. powołano do funkcjonowania Pracownię Fizyko-Chemiczną, ukierunkowaną na badania środowiska pracy, badania środowiska, badania chemiczne próbek środowiskowych.

Obecną strukturę organizacyjną Firmy Pomiarowo-Usługowej PEkoL stanowi :

  • jednoosobowy Zarząd - właściciel,
  • Pracownia Fizyko-Chemiczna - akredytowane laboratorium badawcze, posiadające Kierownika Pracowni / Kierownika ds. Jakości, Kierownika Technicznego oraz personel techniczny - specjalistów ds. badań.