Badania chemiczne wody i ścieków - pH, chlorki, siarczany, zawiesiny, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, żelazo. Badania środowiska pracy - pyły, antymon, chrom, chromiany, cyna, tlenki cynku, tritlenek glinu, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, tlenki żelaza, amoniak, chlor, chlorowodór, ditlenek siarki, formaldehyd, kwas fosforowy, pięciotlenek fosforu, kwas siarkowy, MDI, ozon, siarkowodór, tiuram, tlenek i ditlenek azotu, tlenek węgla, aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butanol, chloroform, eter dietylowy, etanol, heksan, heptan, ksylen, metanol, octan n-butylu, octan etylu, pentan, propan-2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen, trichloroeten, hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, hałas w środowisku ogólnym.

Laboratorium

Pracownia Fizyko-Chemiczna wykonuje usługi pomiarowo-analityczne z zakresu:

  • badania i pomiary na stanowiskach pracy
  • badanie ścieków i wód

! ! !

Gwarantujemy:

  • profesjonalizm zespołu analityków
  • wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług badawczych oraz zgodność wszelkich działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • krótkie terminy realizacji badań dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
  • pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych